ติดต่อเรา

เผยแพร่เมื่อ: 07 สิงหาคม 2557

คุณลูกเป็นเว็บแอปฯ และ โมไบล์แอปฯ (iOS และ Android) ที่ช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ผู้ปกครองและครูสามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนนัดหมาย เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ และอนุญาตให้แอปฯ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-5 ปี) การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เผยแพร่แอปฯ KhunLook

ที่ปรึกษาโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ
พญ.ศิริพร กัญชนะ
พญ.นิพรรณพร วรมงคล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
พญ.นัยนา ณีศะนันท์

กรมอนามัย

นพ.ดนัย ธีวันดา
พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี
รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.(เกียรติคุณ) พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
รศ.อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ
รศ.พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ
ผศ.พญ.รัตนา คำวิไลศักดิ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พญ.ฉันท์สุดา พงษ์พันธุ์ผู้ภักดี

คณะวิจัยและพัฒนา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร

(หัวหน้าโครงการระยะที่ 2)
ผศ.นพ.ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ
ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
ศ.พญ.ผกากรอง ลุมพิกานนท์
ศ.นพ.สุมิตร สุตรา
อ.พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล
อ.นพ.พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย

(หัวหน้าโครงการระยะที่ 1 สังกัดเดิมเนคเทค)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

น.ส.ภัทรรัตน์ สงทุ่ง
นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์
นายธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์
นางกฤษณา สุริยศ
นายกฤษณ์ พันธ์พฤกษ์
น.ส.กฤษณา นิธิเกตุกุล
น.ส.มณิสสร ดําน้อย
นายสรวิศ เปรมอนันต์
นายธนชัย แสงไพฑูรย์
นายพีรยศ พิงพิทยากุล
นายภาณุวัฒน์ มิ่งขวัญ
นางสาวคณิศร ก้อนทอง
นางสาวนิฮัสณีย์ บินนิฮัสซัน

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต

นพ.สมัย ศิริทองถาวร
นางภิญโญ อิสรพงศ์
นางอมรา วทัญญูคุณากร
นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
นางกาญจน์ณภัทร ไทยธวัชรวงษ์
นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์
นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์
นางศุภัคพิมล ปาแปง
นางนพวรรณ บัวทอง
นางอัมพิกา มณีวงศ์
นายนิกร มูลวิจิตร
นางสาวณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล
นางสาวสุรีรักษ์ พิลา
นางสาวพัชนี พัฒนกิจโกศล


ขอขอบคุณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กุล
รศ.นพ.วิบูลย์ วีระอาชากุล

และ

น.ส.ปิยะนุช เศรษฐวงศ์
นักศึกษาฝึกงานทุกคน
ผู้ปกครองทุกท่านและลูกๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


Keywords:

health, baby, growth, development, immunizations, vaccine, children, child, teeth, สุขภาพ, การเจริญเติบโต, พัฒนาการ, วัคซีน, เด็ก, ลูก, คำแนะนำแพทย์

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น