นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ประเภทที่จำเป็น (Strictly necessary cookies) เพื่อให้เว็บ KhunLook ทำงานได้ถูกต้อง ทั้งนี้ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ขณะที่ใช้งานเว็บ KhunLook โปรดกด "รับทราบ" เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันต่อ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก X

ติดต่อเรา

เผยแพร่เมื่อ: 07 สิงหาคม 2557

 

Faculty of Medicine, Khonkean University
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  คุณลูกเป็นเว็บแอปฯ และ โมไบล์แอปฯ (iOS และ Android) ที่ช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ผู้ปกครองและครูสามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนนัดหมาย เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า
      กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ และอนุญาตให้แอปฯ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-6 ปี) การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เผยแพร่แอปฯ KhunLook

 

 

ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณ
กระทรวงสาธารณสุข
นพ.วัลลภ ไทยเหนือ
พญ.ศิริพร กัญชนะ
พญ.นิพรรณพร วรมงคล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร
(หัวหน้าโครงการระยะที่ 2)
ผศ.นพ.ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ
ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
ศ.พญ.ผกากรอง ลุมพิกานนท์
ศ.นพ.สุมิตร สุตรา
อ.พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล
อ.นพ.พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
พญ.นัยนา ณีศะนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
(หัวหน้าโครงการระยะที่ 1 สังกัดเดิมเนคเทค)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
น.ส.ภัทรรัตน์ สงทุ่ง
นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์
นายธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์
นางกฤษณา สุริยศ
นายกฤษณ์ พันธ์พฤกษ์
น.ส.กฤษณา นิธิเกตุกุล
น.ส.มณิสสร ดําน้อย
นายสรวิศ เปรมอนันต์
นายธนชัย แสงไพฑูรย์
นายพีรยศ พิงพิทยากุล
นายภาณุวัฒน์ มิ่งขวัญ
นางสาวคณิศร ก้อนทอง
นางสาวนิฮัสณีย์ บินนิฮัสซัน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
กรมอนามัย
นพ.ดนัย ธีวันดา
พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
กรมสุขภาพจิต
นพ.สมัย ศิริทองถาวร
นางภิญโญ อิสรพงศ์
นางอมรา วทัญญูคุณากร
นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
นางกาญจน์ณภัทร ไทยธวัชรวงษ์
นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์
นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์
นางศุภัคพิมล ปาแปง
นางนพวรรณ บัวทอง
นางอัมพิกา มณีวงศ์
นายนิกร มูลวิจิตร
นางสาวณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล
นางสาวสุรีรักษ์ พิลา
นางสาวพัชนี พัฒนกิจโกศล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พญ.นิตยา คชภักดี
รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กุล
รศ.นพ.วิบูลย์ วีระอาชากุล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.(เกียรติคุณ) พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ์
   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
รศ.อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ
รศ.พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ
ผศ.พญ.รัตนา คำวิไลศักดิ์
   
และ
น.ส.ปิยะนุช เศรษฐวงศ์
นักศึกษาฝึกงานทุกคน
ผู้ปกครองทุกท่านและลูกๆ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
   
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
     
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.พญ.ฉันท์สุดา พงษ์พันธุ์ผู้ภักดีนโยบายความเป็นส่วนตัว
Privacy Policy

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น