ติดต่อเรา

หมวด: เกี่ยวกับเรา เผยแพร่เมื่อ: 07 สิงหาคม 2557

คุณลูกเป็นเว็บแอปฯ และ โมไบล์แอปฯ (iOS และ Android) ที่ช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ผู้ปกครองและครูสามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนนัดหมาย เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ และอนุญาตให้แอปฯ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-5 ปี) การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เผยแพร่แอปฯ KhunLook

ที่ปรึกษาโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ
พญ.ศิริพร กัญชนะ
พญ.นิพรรณพร วรมงคล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
พญ.นัยนา ณีศะนันท์

กรมอนามัย

นพ.ดนัย ธีวันดา
พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี
รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.(เกียรติคุณ) พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
รศ.อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ
รศ.พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ
ผศ.พญ.รัตนา คำวิไลศักดิ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พญ.ฉันท์สุดา พงษ์พันธุ์ผู้ภักดี

คณะวิจัยและพัฒนา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร

(หัวหน้าโครงการระยะที่ 2)
ผศ.นพ.ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ
ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
ศ.พญ.ผกากรอง ลุมพิกานนท์
ศ.นพ.สุมิตร สุตรา
อ.พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล
อ.นพ.พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย

(หัวหน้าโครงการระยะที่ 1 สังกัดเดิมเนคเทค)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

น.ส.ภัทรรัตน์ สงทุ่ง
นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์
นายธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์
นางกฤษณา สุริยศ
นายกฤษณ์ พันธ์พฤกษ์
น.ส.กฤษณา นิธิเกตุกุล
น.ส.มณิสสร ดําน้อย
นายสรวิศ เปรมอนันต์
นายธนชัย แสงไพฑูรย์
นายพีรยศ พิงพิทยากุล
นายภาณุวัฒน์ มิ่งขวัญ
นางสาวคณิศร ก้อนทอง
นางสาวนิฮัสณีย์ บินนิฮัสซัน

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต

นพ.สมัย ศิริทองถาวร
นางภิญโญ อิสรพงศ์
นางอมรา วทัญญูคุณากร
นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
นางกาญจน์ณภัทร ไทยธวัชรวงษ์
นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์
นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์
นางศุภัคพิมล ปาแปง
นางนพวรรณ บัวทอง
นางอัมพิกา มณีวงศ์
นายนิกร มูลวิจิตร
นางสาวณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล
นางสาวสุรีรักษ์ พิลา
นางสาวพัชนี พัฒนกิจโกศล


ขอขอบคุณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กุล
รศ.นพ.วิบูลย์ วีระอาชากุล

และ

น.ส.ปิยะนุช เศรษฐวงศ์
นักศึกษาฝึกงานทุกคน
ผู้ปกครองทุกท่านและลูกๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


Keywords:

health, baby, growth, development, immunizations, vaccine, children, child, teeth, สุขภาพ, การเจริญเติบโต, พัฒนาการ, วัคซีน, เด็ก, ลูก, คำแนะนำแพทย์

แอปพลิเคชั่น “คุณลูก” ผู้ช่วยสุดเจ๋งของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

หมวด: เกี่ยวกับเรา เผยแพร่เมื่อ: 22 มกราคม 2558
singleklek-1

 

       โลกของพ่อกับแม่เปลี่ยนไปนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกน้อยถือกำเนิดขึ้นมา มีเรื่องราวสารพัดสิ่งอย่างให้ต้องจัดการมากมายกับภารกิจ 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด แต่ภายใต้ความเหนื่อย กังวล สับสน นั้นก็มีความสุขความชื่นใจที่ประเมินค่าไม่ได้จากการได้เห็นรอยยิ้มและพัฒนาการที่ดีของลูกน้อย

       เอาล่ะ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป แอปพลิเคชั่น “คุณลูก” จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตคุณพ่อคุณแม่ง่ายดายขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้ว!

       เพียงแค่มีมือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อยู่ในมือก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคุณลูก โดยเสิร์ชคำว่า “คุณลูก” ภาษาไทย หรือ “Khunlook” ภาษาอังกฤษก็ได้ ติดตั้งรวดเร็วง่ายดาย สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ android

       แอปพลิเคชันคุณลูกจะช่วยประเมินและติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพของเด็กวัยแรกเกิดถึงก่อน 6 ขวบว่าสมวัยหรือไม่ ตกหล่นอะไรไปหรือเปล่า โดยออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีรูปแบบสวยงาม ประกอบด้วย 10 เมนูให้เลือกคลิกตามการใช้งาน


singleklek-2

       เริ่มด้วย เมนู สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก รวมสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการที่ดีจาก โครงการสิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก ไม่ว่าจะเป็น คู่มือสิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก นิทานจ๊ะเอ๋ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ และ โปสเตอร์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

       ต่อด้วย เมนู ครอบครัว เป็นส่วนที่ใช้บันทึกข้อมูลประจำตัวของคุณลูก ชื่อ เพศ อายุ วันเกิด ชื่อคุณพ่อคุณแม่ หากมีลูกหลายคนก็สามารถเพิ่มข้อมูลลูกแต่ละคนได้จนครบถ้วน

       เมนู การเจริญเติบโต ส่วนนี้จะช่วยให้การพาลูกไปพบคุณหมอเพื่อรับวัคซีนและประเมินพัฒนาการตามวัยเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะจะช่วยบันทึกการเจริญเติบโตของลูก ทั้งส่วนสูง น้ำหนัก และขนาดรอบศีรษะ เมื่อใส่ข้อมูลลงไป ระบบจะประมวลออกมาเป็นกราฟ ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกได้อย่างชัดเจน แอปพลิเคชันจะช่วยประเมินได้ว่ารูปร่างของเด็กเป็นอย่างไร ใช้ประกอบกับคำแนะนำของคุณหมอว่าคุณพ่อคุณแม่ควรเพิ่มหรือเสริมอะไร


singleklek-3

      เมนู พัฒนาการของลูก เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ว่าเด็กเล็กในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่ 0-5 ปีนั้นควรมีพัฒนาการอย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง หากลูกยังทำไม่ได้ ก็จะมีคำแนะนำว่าควรส่งเสริมหรือกระตุ้นเด็กอย่างไร โดยมีคุณพ่อคุณแม่นี่ล่ะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการที่ดีที่สุด


singleklek-4

      เมนู วัคซีน เมนูนี้จะรวมข้อมูลวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริมหรือทดแทนที่ควรได้รับในแต่ละวัย เป็นตัวช่วยเตือนให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่ามีวัคซีนไหนที่ยังขาด หรือ ควรต้องเสริมอะไรบ้าง


singleklek-5

      เมนู บันทึกฟัน ฟันของหนูก็สำคัญนะ แต่บางทีพ่อกับแม่ก็ยังงงๆ และดูแลไม่ถูกไปบ้าง แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้การดูแลฟันคุณลูกเป็นเรื่องง่าย เมื่อคลิกที่รูปฟันก็จะสามารถบันทึกวันที่ฟันขึ้น หรือ บันทึกฟันผุ ฟันหลุด ได้ด้วย


singleklek-6

      เมนู นัดหมาย เมนูนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ลืมนัดหมายพบคุณหมอ ฉีดวัคซีน หรือนัดหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณลูก สามารถบันทึกวันนัดหมายและตั้งเตือนก่อนล่วงหน้า

      เมนู บันทึกความทรงจำ ช่วยให้คุณไม่พลาดการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของลูก บางทีการจดใส่สมุดเล่นนั้นเล่มนี้แล้วก็อาจจะหาไม่เจอ แต่การบันทึกผ่านแอปคุณลูกเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มาขยับปลายนิ้วได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นวินาทีที่ลูกพลิกหงายคว่ำ คลาน ตั้งไข่ หรือเดินได้เป็นครั้งแรก แถมยังใส่ภาพและเขียนบันทึกเรื่องราวได้ด้วย เมนู คำแนะนำ เป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการเลี้ยงลูก โดยข้อมูลเหล่านี้มาจากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถค้นคว้าหาอ่านให้สงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจริญเติบโต พัฒนาการ โภชนาการ การดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม

      เมนู Back up เมนูสำคัญไม่แพ้เมนูไหนๆ เพราะช่วยเก็บข้อมูลสำคัญของลูกที่เราเพียรบันทึกไว้ไม่ให้สูญหายหากมีการเปลี่ยนเครื่อง หรือเครื่องเสียหาย คุณพ่อคุณแม่สามารถแบ๊คอัพข้อมูลเก็บไว้โดยใช้อีเมล์เป็นตัวยืนยัน สามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้ไม่หายไปไหนจ้า

      อย่ารอช้า! รีบไปโหลดมาใช้กันดีกว่านะคุณพ่อคุณแม่ เพียงคลิกไปที่เว็บไซต์ www.khunlook.com หรือคลิกที่ https://itunes.apple.com/us/app/khunlook-khun-luk/id961051837?ls=1&mt=8 (ระบบ ios) หรือ https://play.google.com/store/apps/details?id=hda.app.khunlook สำหรับ android

      ติดตามข่าวสาร เรียนรู้และเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กกับ โครงการสิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก โดยสสส. ร่วมกับ 5 ภาคีเครือข่าย ได้ที่ www.facebook.com/สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก

แนะนำวิธีใช้ App KhunLook คุณลูก

หมวด: เกี่ยวกับเรา เผยแพร่เมื่อ: 29 สิงหาคม 2560

คุณลูกเป็นแอปฯ สำหรับมือถือและแท็บเล็ต และ เว็บแอปฯ ที่พัฒนาโดยทีมผู้มีความหวังอันแรงกล้าที่จะให้เด็กไทยมีสุขภาพดี เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก

ผู้ปกครองสามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและประสานการทำงานร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถ แจ้งเตือนนัดหมาย เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และ มีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

Download วันนี้ที่

หรือใช้งานผ่าน web ได้ เริ่มต้นโดยกดที่เมนู การเจริญเติบโต พัฒนาการ วัคซีน หรือ อ่านบทความในเมนูคลังความรู้จ้ะ

วิธีการใช้งาน Mobile App

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น