พัฒนาการตามช่วงวัย

เด็กปฐมวัย (DSPM) คือ กลุ่มเด็กปกติ

เด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) คือ กลุ่มเด็กที่น้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2500 กรัมหรือมีภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด


เด็กปฐมวัย (DSPM) ช่วงอายุ :

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น